NOV-WELD Sp z o.o. - Biuro NW Nieruchomości

NOV-WELD Sp z o.o. - Biuro NW Nieruchomości

Informacje podstawowe

Adres:
al. Grunwaldzka 311
80-309 Gdańsk

Tel: 58 552-15-36

Fax: 58 552-15-36

E-mail: biuro@nw-nieruchomosci.pl

Adres www: www.nw-nieruchomosci.pl

Godziny otwarcia:
od pon..- do piątku: 8:00 - 16:00

NOV-WELD Sp z o.o. - Biuro NW Nieruchomości

NOV-WELD Sp z o.o. - Biuro NW Nieruchomości

O firmie


NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE
Doświadczenie w zarządzaniu portfelem nieruchomości komercyjnych (od 1993r.) polegające na nadzorowaniu i koordynowaniu pracy zespołu (10 – 20 osób ) wykonującego takie zadania jak:

 • przygotowywanie i negocjowanie treści umów najmu i dzierżawy
 • przekazywanie i przejmowanie nieruchomości w ramach zawieranych umów
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją umów (sposób wykorzystywania majątku, terminowość wywiązywania się z zobowiązań finansowych przez użytkowników, przestrzeganie innych warunków określonych w umowach)
 • zapewnianie przestrzegania ogólnych przepisów prawa na terenie nieruchomości
  oraz:
 • tworzenie i wdrażanie planów marketingowych w celu pozyskania najemcówi dzierżawców
 • udział w pracach zespołów technicznych przygotowujących plany konserwacji, remontówi inwestycji kapitałowych w nieruchomościach
 • udział w pracach zespołów opracowujących analizy finansowe opłacalności przygotowywanych kontraktów dzierżawy nieruchomości
 • udział w opracowywaniu programu zabezpieczeń i ochrony nieruchomości


NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE
Doświadczenie w zarządzaniu portfelem nieruchomości mieszkaniowych (od 2000r.) polegające na wykonywaniu i nadzorowaniu czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną.
Do czynności tych należy w szczególności:

 • porządkowanie stanu prawnego nieruchomości
 • zapewnianie prawidłowego funkcjonowania nieruchomości poprzez:

  • utrzymanie należytego stanu technicznego nieruchomości (przeglądy , remonty, konserwacja budynku wraz z wyposażeniem oraz infrastruktury technicznej nieruchomości)
  • utrzymywanie porządku
  • zapewnianie dostawy mediów oraz innych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
  • usuwanie awarii i jej skutków
  • prowadzenie księgowości (rozrachunki z właścicielami i dostawcami, rozliczanie funduszu eksploatacyjnego i remontowego, wykonywanie sprawozdań finansowych etc.) oraz czuwanie nad racjonalnością wydatków
 • wypełnianie obowiązków wspólnoty wobec urzędów (np. urzędu skarbowego)
 • przygotowywanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów zlecanych przez właścicieli nieruchomości
 • prowadzenie mediacji w sprawach spornych między właścicielami
 • dbanie o przestrzeganie prawa przez wspólnotę

NOV-WELD Sp z o.o. - Biuro NW Nieruchomości

Oferta

Szanowni Państwo

Oferuję usługę profesjonalnego zarządzania:

 • nieruchomościami należącymi do wspólnot mieszkaniowych
 • nieruchomościami komercyjnymi
 • nieruchomościami o przeznaczeniu mieszanym (typu mixed -use developments).

Usługa jest wykonywana przeze mnie bezpośrednio lub pod moim nadzorem.
Gwarancją jakości usługi jest kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami (od 1993r.), posiadana licencja zarządcy, a przede wszystkim tytuł Certified Property Manager (CPM®) nadawany przez amerykański instytut zarządzania nieruchomościami - Institute of Real Estate Management z siedzibą w Chicago, po dokładnym sprawdzeniu wiedzy, umiejętności, doświadczenia i etyki zawodowej.

Formą prawną prowadzonej działalności jest spółka z o.o. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku pod numerem 0000105286 oraz nazwą "Nov-Weld Sp. z o.o." z siedzibą w Miszewku przy ul. Słonecznej 9, 80-297 Banino.

W ramach zawartej umowy dokonywana jest analiza funkcjonowania nieruchomości - od zagadnień związanych z zaspakajaniem codziennych potrzeb użytkowników nieruchomości (organizacja funkcjonowania) do analizy spraw ekonomicznych, prawnych i technicznych nieruchomości. Wypływające z analiz wnioski są realizowane po uzyskaniu akceptacji właściciela.

Cena usługi odpowiada cenom obowiązującym na rynku, a jej wysokość zależna jest od typu zarządzanej nieruchomości - czy jest to nieruchomość mieszkaniowa, biurowa, handlowa, itd.

W zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi proponowany jest wybór jednego z dwóch funkcjonujących w Polsce systemów zarządzania tj.:

NOV-WELD Sp z o.o. - Biuro NW Nieruchomości

Galeria