Centrum Administracji i Zarządzania Nieruchomościami 'Bekazet' Sp. z o.o.

Centrum Administracji i Zarządzania Nieruchomościami 'Bekazet' Sp. z o.o.

Informacje podstawowe

Adres:
10 Lutego 33
81-520 Gdynia

Tel: 58 668 46 66

Fax: 58 624 83 58

E-mail: centrum@administrowanie.com.pl

Adres www: www.administrowanie.com.pl

Godziny otwarcia:
Od Poniedziałku do piątku:
9:00 - 17:00

Centrum Administracji i Zarządzania Nieruchomościami 'Bekazet' Sp. z o.o.

Centrum Administracji i Zarządzania Nieruchomościami 'Bekazet' Sp. z o.o.

O firmie

Nasza firma od 2001 roku zajmuje się kompleksową obsługą nieruchomości:

 • mieszkalnych,
 • biurowych,
 • handlowo - usługowych.

Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 8890. Jesteśmy członkiem Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

Właściciele firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, szczególnie mieszkaniowymi. Praktyczne umiejętności wspólników poparte są licencjami zawodowymi zarządcy nieruchomości nadanymi przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie.

Posiadamy również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące całokształt działalności prowadzonej przez zarządcę nieruchomości.

Mamy fachową i ustabilizowaną kadrę pracowniczą. Oprócz administratorów i księgowych, zatrudniamy także inspektorów nadzoru do prac remontowo - budowlanych. Na bieżąco współpracujemy z kancelarią radców prawnych w zakresie windykacji należności za użytkowanie lokali oraz niezbędnej obsługi prawnej.

W sprawach obsługi technicznej (usługi konserwacyjno - remontowe) oraz utrzymywania czystości i porządku budynku i terenów przyległych współpracujemy z wieloma rzetelnymi i sprawdzonymi firmami.

 

Centrum Administracji i Zarządzania Nieruchomościami 'Bekazet' Sp. z o.o.

Oferta

>> Obsługa ogólno administracyjna

 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami fizycznymi i prawnymi,
 • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży,
 • zawieranie i renegocjowanie umów z kontrahentami Wspólnot Mieszkaniowych,
 • ubezpieczanie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz pomoc przy likwidacji szkód,
 • prowadzenie korespondencji związanej z administrowaniem nieruchomością,
 • obsługa Zebrań Wspólnoty oraz na życzenie Zarządu jego posiedzeń (protokoły, uchwały, regulaminy, itp.),
 • współpraca z Zarządem Wspólnoty, mająca na celu sprawne administrowanie nieruchomością.

>> Obsługa eksploatacyjno - techniczna

 • dbanie z należytą starannością o dobry stan nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej budynku, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • nadzór nad prawidłowością wykonywania umów przez firmy świadczące usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości (dostawa mediów, wywóz śmieci, utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenie przyległym),
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i wybór najkorzystniejszych ofert,
 • realizowanie zadań określonych w rocznym planie gospodarczym, uchwalonym przez Wspólnotę,
 • zlecanie okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń nieruchomości,
 • zlecanie okresowych badań stanu p.poż. budynku,
 • zlecanie planowanych remontów bieżących, kapitalnych oraz robót związanych z usuwaniem skutków awarii i kontrola ich wykonawstwa,
 • zapewnianie obowiązkowego nadzoru budowlanego w trakcie prowadzenia prac remontowych,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i ich realizacji.

>> Obsługa ekonomiczno - finansowo - księgowa

 • przygotowanie materiałów źródłowych do rocznego planu gospodarczego,
 • opracowywanie planu remontów i przewidywanego wykorzystania środków funduszu remontowego,
 • przygotowanie okresowych sprawozdań, analiz i raportów finansowo-ekonomicznych,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami i Ustawą o rachunkowości,
 • ustalanie wymiaru opłat z tytułu kosztów użytkowania lokali (zaliczki eksploatacyjne i stawki na fundusz remontowy),
 • prowadzenie imiennych kartotek finansowych w zakresie naliczanych opłat,
 • prowadzenie okresowego rozliczania kosztów zużycia mediów przez Członków Wspólnoty,
 • windykacja należności kontrolowanie terminów płatności, wystawianie i przesyłanie dłużnikom upomnień, wezwań do zapłaty, w przypadku dużych zaległości kierowanie spraw do Sądu).

>> Obsługa przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Oferujemy załatwianie wszelkich spraw dotyczących przedsięwzięć termomodernizacyjnych Wspólnoty Mieszkaniowej (wybór audytora, wybór firmy wykonującej inwestycje, nadzór nad realizacją, załatwianie kredytu na cel z zastosowaniem premii termomodernizacyjnej - pomocy państwa dla inwestora poprzez spłatę części kredytu zaciągniętego w banku).

Poniżej przedstawiamy listę realizowanych przez nas tematów termomodernizacyjnych:

 • ocieplanie ścian zewnętrznych z wykonaniem nowej elewacji,
 • remonty okien, drzwi zewnętrznych, wykonanie przedsionka,
 • ocieplanie dachu,
 • wymiana okien i drzwi balkonowych,
 • obudowa balkonów,
 • wymiana źródła ciepła o niskiej sprawności,
 • modernizacja węzła ciepłowniczego,
 • wprowadzanie systemu pomiaru w celu indywidualnego rozliczania kosztów ciepła.

 

Centrum Administracji i Zarządzania Nieruchomościami 'Bekazet' Sp. z o.o.

Galeria