BAZA Zarządzanie nieruchomościami

BAZA Zarządzanie nieruchomościami

Informacje podstawowe

Adres:
Łąkowa 35/38
80-769 Gdańsk

Tel: 58 305 78 28

Fax: 58 324 88 25

E-mail: bazaewa@wp.pl

Adres www: www.baza.gda.pl

BAZA Zarządzanie nieruchomościami

BAZA Zarządzanie nieruchomościami

O firmie

"BAZA" Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami rozpoczęła swoją działalność w maju 2002 roku. Siedziba firmy znajduje się w Gdańsku przy ul. Łąkowa 35/38

Pomimo że okres działalności jest krótki to zatrudnieni pracownicy posiadają wiedzę fachową i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami.
Prowadząca firmę posiada licencję zawodową uprawniającą do zarządzania nieruchomościami oraz uprawnienia budowlane.
W dziale eksploatacji zatrudniona jest osoba posiadająca licencje do zarządzania nieruchomościami, a w dziale technicznym osoba posiadająca uprawnienia budowlane.
W księgowości zatrudnione są osoby posiadające niezbędną wiedzę księgową.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy zostali przeszkoleni do obsługi programu komputerowego finansowo-księgowego do zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Tworzymy własne programy do realizacji rozliczeń wg życzenia klientów.

Dużą wagę przywiązujemy do podnoszenia kwalifikacji i dokształcania się pracowników.
Uczestniczymy w szkoleniach i kursach podnosząc kwalifikacje i wiedze dotyczącą:
- Prowadzenia książek obiektu budowlanego
- Zamówień publicznych
- Prowadzenia księgowości w Wspólnotach Mieszkaniowych
- Prawa Budowlanego
- Użytkowania budynków
- Remontów budynków i zastosowania nowych materiałów
- Kompleksowej obsługi bankowej Wspólnot Mieszkaniowych
- Programów ubezpieczeniowych
- Praktycznych możliwości obniżania kosztów centralnego ogrzewania
- Oprogramowań komputerowych dla zarządców nieruchomości
- Kredyty w finansowaniu remontów i termomodernizacji realizowanych na rynku nieruchomości
- Pozyskiwania środków na dofinansowanie remontów budynków
- Podatki w zarządzaniu nieruchomością

Uczestniczymy w prezentacjach materiałów budowlanych i systemów dostępnych na rynku

Współpracujemy z firmami świadczącymi usługi w obsłudze budynków:
- sprzątanie nieruchomości i konserwacja terenów wokoło budynków
- konserwacji i remontów budynków
- konserwacji terenów zielonych oraz budowy i utrzymania obiektów małej architektury ( piaskownice, ogrodzenia, urządzenia zabawowe )
- deratyzacji i dezynsekcji
- czyszczenia i przeglądów kominów

BAZA Zarządzanie nieruchomościami

Oferta

"Baza" Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami składa ofertę na zarządzanie Państwa nieruchomością. Oferujemy profesjonalne zarządzanie Państwa budynkiem.

Stawka zarządzania uzależniona jest od oczekiwań zarządów Wspólnot Mieszkaniowych

W ramach usługi zarządzania oferujemy:

- uzyskanie numeru REGON
- uzyskanie numeru NIP
- założenie i obsługa konta bankowego
- zawarcie umów na :
  - dostawę wody i odprowadzenie ścieków
  - centralne ogrzewanie i ciepłą wodę
  - energię elektryczną części wspólnych budynku
  - gaz na potrzeby wspólne budynku
  - wywóz nieczystości
- zawarcie umów na techniczną obsługę nieruchomości:
  - sprzątanie klatki schodowej
  - sprzątanie terenów zewnętrznych
  - konserwację windy
  - obsługę i konserwację lokalnej kotłowni
- przejęcie nieruchomości od poprzedniego zarządcy
- zlecanie i nadzór nad wykonaniem bieżącej konserwacji , bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej
- zlecanie i wybór wykonawcy na wykonanie obowiązkowych przeglądów nieruchomości wynikających z przepisów prawa zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane
- przegląd roczny nieruchomości
- przegląd pięcioletni nieruchomości
- przegląd instalacji gazowej
- przegląd przewodów kominowych
- przegląd instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
- przegląd instalacji piorunochronnej
- prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa budowlanego ( rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego )
- obsługę księgową zgodną z planem kont wspólnoty mieszkaniowej zatwierdzonych uchwałą
- realizację zadań wynikających z planu gospodarczego i innych prawomocnych uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej
- kontrolę nad prawidłowym wykonaniem zadań wynikających z zawartych umów
- organizowanie przetargów, wyboru oferentów, do realizowania zadań remontowych
- opiekę techniczną po godzinach pracy , w dni wolne i święta poprzez służby pogotowia lokatorskiego
- egzekwowanie praw wynikających z gwarancji i rękojmi od wykonawców
- prowadzenie rejestru zgłoszeń awarii
- zawarcie polisy na ubezpieczenie budynku
- realizację innych zadań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową i Zarządcą

BAZA Zarządzanie nieruchomościami

Galeria