Administracja Budynków MGW

Administracja Budynków MGW

Informacje podstawowe

Adres:
Władysława IV 59 Vp. p.22
81-384 Gdynia

Tel: 58 620-38-85

Fax: 58 620-38-85

E-mail: admin-mgw@kki.pl

Adres www: www.kki.pl/admin-mgw/html/index.htm

Godziny otwarcia:
Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek i wtorek - od 10 do 14 środa i czwartek - od 15 do 19

Administracja Budynków MGW

Administracja Budynków MGW

O firmie

Firma istnieje od 1 sierpnia 1985 roku. Podstawową obecną działalnością naszej firmy jest administrowanie budynków wspólnot mieszkaniowych. Na rynku Trójmiasta zaistnieliśmy jako jedna z pierwszych firm o tym profilu.

Do roku 1997 prowadziliśmy też działalność usługową polegającą na organizacji Pogotowia Technicznego dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 2 i Nr 4 w Gdyni, dało to nam olbrzymie doświadczenie w pracy z ludźmi, wiedzę na temat najczęściej spotykanych awarii technicznych, sposobu ich likwidowania i zapobiegania nim. W tym czasie (13 lat) nasze Pogotowie Techniczne interweniowało ponad 9,5 tysięcy razy.

Pierwsze wspólnoty mieszkaniowe zaczęły powstawać na początku 1995 roku w zasobach gminnych, a odłączać się od gminnych administracji zaczęły w połowie roku 1995, wówczas i nasze zainteresowanie zwróciło się w stronę administrowania tymi budynkami. Właścicielka firmy jest długoletnim pracownikiem administracji miejskich (ADM, ROM, PGM), administrowała również budynkami prywatnych właścicieli. Posiada bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie.

Jak to się stało, że nasza Firma pozyskała zaufanie tak wielu wspólnot mieszkaniowych bez jakiejkolwiek reklamy?

Wydaje się, że decydujące znaczenie w rozwoju firmy ma społeczna akceptacja, stosowanych przez nas zasad administrowania. Te zasady i sprawne działanie w codziennych sprawach, przekonują mieszkańców budynków do naszej Firmy i skłaniają ich, do rekomendowania naszych usług, swoim znajomym, mieszkającym w innych budynkach. Również dość dużo osób mile nas wspomina z okresu kiedy prowadziliśmy Pogotowie Techniczne, którego praca była bardzo dobrze oceniana wśród obsługiwanych wspólnot mieszkaniowych.

Administracja Budynków MGW

Oferta

Administrujemy budynki Wspólnot Mieszkaniowych powstałych w:

>Budynkach należących do zasobów gminnych,
>Budynkach prywatnych o rozdrobnionym udziale własności,
>Nowych budynkach sprzedawanych przez firmy developerskie.

W zakresie naszych usług jest również:

>Usamodzielnianie Wspólnot z administracji miejskich.
>Tworzenie Wspólnot w budynkach prywatnych.
>Tworzenie Wspólnot w nowo wybudowanych budynkach.
>Przymusowy zarząd budynków, ustalony przez sąd.

Jeżeli utworzona przez nas, lub będąca w administracji miejskiej, Wspólnota Mieszkaniowa decyduje się na podpisanie z nami umowy o administrowanie, cały proces organizacyjny (organizacja zebrania założycielskiego, przygotowanie uchwał, uzyskanie REGON'u, NIP'u, otwarcie rachunku bankowego, opracowanie "planu kont" dla księgowości, opracowanie planu gospodarczego i remontów) jest bezpłatny.

W trakcie naszej działalności zauważyliśmy, że wiele Wspólnot Mieszkaniowych usiłuje samodzielnie prowadzić księgowość, robiąc to w sposób "chałupniczy". Prędzej, czy później następuje moment, kiedy należy wykonać sprawozdanie finansowe i bilans, a wówczas "chałupnicza metoda" ponosi fiasko. Wtedy pozostaje tylko zwrócić się do profesjonalisty, który będzie w stanie szybko doprowadzić księgowość do porządku. Wychodząc temu naprzeciw opracowaliśmy oprogramowanie komputerowe pozwalające nam oferować i taką usługę.


UWAGA: Przy rozpatrywaniu naszej oferty, radzimy rozważyć fakt, że większość administracji (nie wszystkie) oferując swe usługi określa cenę "za administrowanie", w której nie mieści się cała gama usług i kosztów własnych określanych potem jako "usługi i koszty dodatkowe". Skutek taki, że administracja obciąża wspólnotę mieszkaniową odrębnymi "dodatkowymi" kosztami np.: sporządzania pism w sprawach wspólnoty i ich ekspedycji, zawieranie umów i wystawianie rachunków za pożytki itp. itd. Niektórym Zarządom to odpowiada, niektórzy myślą, że tak powinno być, my natomiast uważamy, że administracja powinna ustalać umową kwotę za administrowanie i to powinien być jedyny koszt jakimi obciąża budżet wspólnoty mieszkaniowej. TAK TEŻ POSTĘPUJEMY!!!


WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW KOSZTÓW PROWADZENIA ADMINISTRACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ.

ADMINISTRACJA - w skład usługi wchodzi:

>Prowadzenie dokumentacji administracyjnej budynku.
>Prowadzenie ewidencji lokali w budynku.
>Prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym książek obiektów.
>Zawieranie w imieniu Zarządu Wspólnoty umów z dostawcami mediów.
>Zawieranie w imieniu Zarządu Wspólnoty umów z wykonującymi usługi.
>Zawieranie w imieniu Zarządu Wspólnoty umów z wykonującymi remontów.
>Prowadzenie w imieniu Zarządu Wspólnoty wszelkiej korespondencji z urzędami, kontrahentami i członkami Wspólnoty w zależności od zaistniałych spraw i potrzeb, za wyjątkiem korespondencji sądowej, którą Wspólnota winna zlecać prawnikowi.
>Prowadzenie w imieniu Zarządu Wspólnoty wszelkich spraw związanych z uzyskiwaniem przez Wspólnotę pożytków z działalności gospodarczej.
>Przygotowanie dokumentacji i organizacja obowiązkowych Zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.

KSIĘGOWOŚĆ - w skład usługi wchodzi:

>Opracowanie planu kont Wspólnoty Mieszkaniowej.
>Prowadzenie rachunkowości części wspólnej, zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o własności lokali i przepisami Ministerstwa Finansów.
>Prowadzenie indywidualnych kont właścicieli lokali.
>Dokonywanie wszelkich analizy kosztów w celu ustalenia wymiaru zaliczek na świadczenia (c.o. wod-kan, wywóz nieczystości itp.)
>Dokonywanie rozliczeń zaliczek na świadczenia zgodnie z Ustawą o własności lokali.
>Prowadzenie rozliczeń z administracjami komunalnymi (w przypadku istnienia w budynku lokali komunalnych).
>Prowadzenie rozliczeń wpływów za pożytki.
>Wykonywanie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej dla poszczególnych właścicieli na zakończenie roku obrachunkowego.
>Wykonywanie sprawozdania finansowego dla Urzędu Skarbowego, wraz z wypełnieniem odpowiednich formularzy Urzędu Skarbowego.
>Wykonywanie sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego.
>Współpraca z bankiem - wysyłanie przelewów, odbiór wyciągów, wyłapywanie i korygowanie pomyłek bankowych.
>Wykonywanie na każde żądanie Zarządu Wspólnoty wydruku sprawozdania finansowego na bieżący dzień, z podaniem listy należności i zobowiązań, (możliwość natychmiastowego przesłania ich fax'em, lub e'mail'em).
>Bieżąca informacja poszczególnych właścicieli lokali o stanie ich rozliczeń ze wspólnotą, (możliwość natychmiastowego przesłania rozliczeń fax'em, lub e'mail'em).

W skład stawki za administrowanie nie wchodzą koszty eksploatacyjne, ustalane przez Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej planem gospodarczym na dany rok, takie jak:

>Koszty energii elektrycznej dla pomieszczeń wspólnych.
>Koszty sprzątania budynku i terenu, oraz utrzymania zieleni.
>Koszty konserwacji i obowiązkowych przeglądów instalacji.
>Koszty eksploatacyjne urządzeń technicznych budynku.

Administracja Budynków MGW

Galeria